flag Судова влада України

Повідомляємо, 29.09.2022 з 20:00 будуть проводитись планові технічні роботи.
На цей час можлива недоступність сервісів та веб-порталу «Судова влада України».
Перепрошуємо за тимчасові незручності.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відділ управління персоналом

Медведь Ірина Валентинівна – начальник відділу управління персоналом

 

тел. (057) 705-14-59

e-mail: inbox@hr.arbitr.gov.ua

Опис компетенції, завдань, функцій відділу управління персоналом

1. Реалізує державну політику з питань управління персоналом у державному органі.

2. Забезпечує здійснення керівником апарату суду своїх повноважень з питань управління персоналом.

3. Забезпечує добір персоналу суду.

4. здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту.

5. Оформлює вступ на державну службу, її проходження та припинення.

6. Організовує роботу щодо розробки структури суду.

7. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

8. Вносить пропозиції керівнику апарату суду з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

9. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату суду з питань управління персоналом.

10. Контролює розробку посадових інструкцій державних службовців суду, які затверджує керівник апарату суду, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

11.  Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

12. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в суді та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду.

13. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

14. Розробляє разом з начальниками відділів спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

15. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.

16. За дорученням керівника апарату суду перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в суді.

17. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату суду.

18. Здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату суду.

19. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду.

20. Веде звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

21.  Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

22. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів суду.

23. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.

24. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

25. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку суду, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

26. Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення.

27. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу суду.

38. Здійснює роботу, пов’язану з обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників суду.

39.  Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання суддями та державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу управління персоналу.

40. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в суді, готує довідку про її результати.

41. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних.

42. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

43. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.