flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОРЯДОК розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

Умови тендера

Відкрито: 25 січня 2010

 ДОДАТОК № 2

 
ЗАТВЕРДЖЕНО              
наказом господарського
суду Харківської області
12.01.2010 р. № 03         
 
ПОРЯДОК
розгляду скарг, поданих учасниками
до моменту укладення договору про закупівлю
 
 
1.     Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у господарському суді Харківської області (далі – суді), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.
2.     Будь-який учасник процедури закупівлі, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі – Положення), може оскаржити дії, рішення або бездіяльність замовника.
3.     Об’єктом оскарження не може бути:
a)     зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
b)    рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
4.     До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, Міністерству економіки України або замовнику.
У разі надходження скарги до уповноваженого органу, Мінекономіки протягом 3 робочих днів від дня її отримання інформує про це замовника та розглядає скаргу згідно чинного законодавства та Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого Наказом Міністерства економіки України від 30.01.2009 року № 65 (із змінами).
5.     У випадку надходження скарги замовнику вона реєструється в установленому порядку та негайно передається до тендерного комітету господарського суду Харківської області (далі – тендерний комітет). Днем отримання скарги вважається день її реєстрації в суді.
6.     Тендерний комітет господарського суду Харківської області:
1)     відповідно до п. 86 Положення зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що протягом 1 робочого дня повідомляє Державне казначейство України. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття судом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку тендерний комітет має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними (це рішення оформляється листом);
2)     протягом 3 робочих днів з дати прийняття скарги надсилає рішення про розгляд скарги уповноваженому органу – Міністерству економіки України;
3)     протягом 5 робочих днів повинен забезпечити участь у розгляді скарги та повідомляє скаржника, учасника-переможця процедури закупівлі про зміст скарги, час та місце її розгляду.
7.     Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:
учасником – юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;
учасником – фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи, та скріплюється печаткою (за наявності).
8.     Скарга (або додатки до неї) повинна містити:
1)     Найменування та місцезнаходження учасника та замовника;
2)     відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, якщо обов’язковість встановлена законодавством;
3)     викладення змісту підстав, у зв’язку з якими вона подається;
4)     посилання на порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірні рішення, дії чи бездіяльність замовника, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати;
До скарги додаються документи ( у разі наявності), що підтверджують порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірність рішень, дій чи бездіяльності замовника, а також документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції.
9.     Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:
1)     об’єктом оскарження є вибір тендерним комітетом господарського суду Харківської області процедури закупівлі;
2)     об’єктом оскарження є рішення тендерного комітету господарського суду Харківської області про відхилення всіх тендерних пропозицій;
3)     на день отримання скарги укладено договір про закупівлю;
4)     подана з порушенням вимог пункту 7 цього Порядку;
5)     зміст не відповідає пункту 8 цього Порядку;
6)     у разі відкликання скарги учасником.
Тендерний комітет має право не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення тендерним комітетом господарського суду Харківської області порушення процедури закупівлі.
У разі, коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність тендерного комітету, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.
10. У разі залишення скарги без розгляду тендерний комітет господарського суду Харківської області повідомляє про це учасника, який подав скаргу, протягом 3 календарних днів. Рішення оформляється листом.
11. Тендерний комітет господарського суду Харківської області протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги приймає обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
1)     у разі коли скаргу не задоволено – причини прийняття такого рішення;
2)     у разі коли скаргу задоволено повністю або частково – заходи, які необхідно вжити тендерному комітету для усунення порушень, виявлених при проведені відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходи необхідні для врегулювання спірного питання.
Рішення підписується головою та секретарем тендерного комітету господарського суду Харківської області. 
12.Примірник рішення за результатами розгляду скарги тендерний комітет протягом 5 робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначействуУкраїни.
 
 
Голова тендерного комітету
господарського суду Харківської області                                              І. О. Бровченко

Результати тендера

Закрито: 25 січня 2010